Archive for grudzień, 2008

DeamonDemon

30/12/2008 wtorek, 30 grudnia, 2008

It’s a candlestick formed in the shape of one of the demons from „Samuraj Jack” cartoon. So at least it seems to me, because I watched it 6 years ago. In the dark it looks pretty scary. Eyes are made of red glass, all from chamotte clay.

Photos: Dies

Świecznik stworzony na kształt jednego z demonów z filmu „Samuraj Jack”. Tak przynajmniej mi się wydaje, gdyż zrobiłem go 6 lat po obejrzeniu. W ciemnościach wygląda dość strasznie. Oczka przysłonięte ma czerwonymi szkiełkami, wykonany z gliny szamotowej.

Zdjęcia: Dies

Melted catRoztopiony kot

26/12/2008 piątek, 26 grudnia, 2008

This simple incense stick holder reflects my great feelings towards cats. Series includes: melted cat, a dead cat and a cat-snake. This here is melted cat. For some the concept of „cat melting” may seem somewhat abstract, it does not surprise me, however, I do not have the intention to persuade anyone to melt a cat, or reveal my cat melting techniques. To the point: the cat has a hole in the head, in which insense stick can be inserted. From head-hole and muffle red glaze is leaking.


Ten prosty uchwyt na kadzidełko oddaje uczucia jakie żywię wobec kotów. Seria obejmuje: roztopionego kota, zdechłego kota oraz wężo-kota. Ten tutaj to roztopiony kot. Dla niektórych pojęcie „roztapiania kota” może wydać się nieco abstrakcyjne, nie dziwi mnie to, nie mam jednak zamiaru nakłaniać nikogo do roztapiania kota, tymbardziej zdradzać swoich technik roztapiania kotów. Do rzeczy: kot w główce ma otwór, w który kadzidełko jest wkładane. Z otworu oraz pyska wycieka czerwone szkliwo.

Blue DevilNiebieski Diabeł

24/12/2008 środa, 24 grudnia, 2008

Some time ago I was on a trip in Prague. There I have visited the St.Wit Cathedral. On one of the side doors ornament frame I saw a devil’s head sculpture. He was placed in both upper corners, and his goggled eyes ominously looked at passers-by. I decided to equip my living room in something similar. The whole was formed from chamotte clay, glazed in blue and yellow. Satan looks so gloomy, then currently is not used.

Photos: Dies

Jakiś czas temu byłem na wycieczce w Pradze. Zwiedzałem tam katedrę św. Wita. W oko wpadła mi ozdoba futryny jednych z bocznych drzwi w kształcie głowy diabła. Była umieszczona w obu górnych rogach, a wytrzeszczone oczy złowrogo zipały na przechodniów. Postanowiłem wyposażyć swój pokój w coś podobnego. Całość ulepiłem z gliny szamotowej, poszkliwiłem na niebiesko i żółto. Szatan okazał się jednak zbyt mroczny, więc chwiliwo nie jest używany.

Zdjęcia: Dies

Three monkeysTrzy małpki

23/12/2008 wtorek, 23 grudnia, 2008

Istnieje rzeźba znana jako „trzy mądre małpy” – jedna zakrywa oczy, druga uszy, trzecia pysk. Pierwsza nie widzi zła, druga nie słyszy zła, trzecia nie mówi o źle. Wpadłem więc na nieoryginalny plan zrobienia sobie czegoś takiego. I tu pojawił się problem, gdyż zapomniałem, w jakiej kolejności małpy są. Nie miałem wówczas dostępu do informacji, a czas leciał. Prawdopodobieństwo, że trafię, wynosiło 1/6. Jeśli jednak umieścić małpy w okręgu, 3/6.  Zawsze takie rozstawienie można uzasadniać „osobistym podejściem artysty”, „wybitną wrażliwością” i tym podobnymi. Zabrałem się do roboty. Ulepiłem korpusy, jednak miałem problem z łapami. Glina była zbyt sucha i łamała się w łokciach. Z wyprostowanymi łapami zbyt dużego wyboru nie miałem. Wsadziłem w nie pistolety i olałem idee zła. I jak zwykle: miały być trzy mądre małpki, a wyszły trzy głupie radioaktywne goryle (tak, wiem, że goryl to też małpa). Całość ulepiona z gliny czerwonej, poza pistoletami – z szmotowej.

Zdjęcia: Dies

There is a sculpture known as the „three wise monkeys” – one is covering the eyes, second ears, third mouth. The first sees no evil, secons hears no evil, third is not talking about evil. So I hit on unorginal idea to do something like this. But there came a problem, because I forgot, in which order the monkeys should be. I did not have the access to information, and time were running out. The probability of correct match was 1 / 6. If, however, put a monkeys in a circle, 3 / 6. You can always justify such approach with „the personal approach of the artist”, „artist’s superhuman sensitivity” or something like that. I started the job. Formed bodies, but I had a problem with the paws. Clay was too dry and were broking in the elbows. With straighten paws I had no choice. I put guns in and didn’t give a damn for „evil” idea. And as usual: there were to be three wise monkeys, and came three stupid radioactive gorillas (yes, I know that gorilla is also a monkey). The entire made of red clay, with the exception of guns – chamotte clay.

Photos: Dies

Strange creature climbing the rockDziwna istota wchodząca na skałę

wtorek, 23 grudnia, 2008

This is candlestick, shaped like a strange creature climbing the rock. Thanks to the rock, the creature seems doubly strange. It goes in rock’s top direction, which seeks to reach. Of course, the creature will never reach it, since it’s made of clay.

Photos: Dies

To świecznik, kształtem nawiązujący do dziwnej istoty wchodzącej na skałę. Dzięki skale, istota wydaje się podwójnie dziwna. Wchodzi w kierunku szczytu skały, do którego stara się dotrzeć. Oczywiści nigdy tam nie dotrze, gdyż jest z gliny i nie porusza się.

Zdjęcia: Dies

Pacman-style bottlePacmanowata butelka

18/12/2008 czwartek, 18 grudnia, 2008

The bottle is used to load a flower in. I have done it in art-attack while listening to the mad TOP 10 C64’s game soundtracks . Maybe not so beauty, however attracts attention. Colored with glass paint.

Photos: Dies

Butelka ta służy do załadowania kwiata. Popełniłem ją w napadzie twórczego szału podczas słuchania TOP 10 soundtracków z gier na C64. Najpiękniejsza może nie jest, jednak przyciąga uwagę. Pomalowana farbami do szkła.

Zdjęcia: Dies

Tank of LoveCzołg

15/12/2008 poniedziałek, 15 grudnia, 2008

One day I found a site with some 'design’ stuff. There I saw a tank-shaped vase. I wrote in my scrapbook „Do a tank-shaped vase.” And I did. Shape is a reminder of the first tanks, but some say it’s a cannon. Default load of barrel contain flowers, but you can put in anything you want. The flowers on barrel say that’s the peace tank. Yesterday, once again I came to a page from which I stole the idea. It turned out that I did something completely different. So the theft was not successful. Tank is made of chamotte clay, glazed with transparent glaze, then painted with a glass-paint.

Photos: Dies

Wlazłem pewnego dnia na stronkę z 'designerskimi’ rzeczami. Był tam wazon w kształcie czołgu. Zapisałem więc w notatniku „zrobić wazon w kształcie czołgu”. No i zrobiłem. Kształtem miał przypominać pierwsze czołgi (tanki), jednak zdaniem niektórych to armata. W lufę domyślnie ładuje się kwiatki, jednak każdy może wsadzić coś innego. Znaki na lufie jednoznacznie mówią, że to pokojowy czołg. Wczoraj raz jeszcze wszedłem na stronę, skąd ukradłem pomysł. Okazało się, że zrobiłem kompletnie coś innego. Czyli kradzież nie udała się. Czołg wykonany z gliny szamotowej, poszkliwiony szkliwem przeźroczystym, następnie pomalowany farbami do szkła.

Zdjęcia: Dies

PacmanPacman

poniedziałek, 15 grudnia, 2008

Here’s clay Pacman, used to store varieties. For example you can keep mayonnaise or small cakes in it. Created „in a hurry” from chamotte clay, glazed, with melted down yellow glass.

Photos: Dies

Oto gliniany Pacman, służący do przechowywania różności. Można np. trzymać w nim majonez lub małe ciastka. Wykonany „na szybko” z gliny szamotowej, poszkliwony, w dziurze roztopione żółte szkło.

Zdjęcia: Dies

StereoclopStereoklop

14/12/2008 niedziela, 14 grudnia, 2008

Hard to say what stereoklop is – you can put a candle into it, fish-food, pen or plant a flower. Inspired by an excerpt from the movie „Flash Gordon” (this, where people/cyborgs were sitting at computers in similar glasses). The whole looks pretty scary, some argue that’s even ugly. But I like it. Realization – chamotte clay, unglazed.

Photos: Dies

Ciężko powiedzieć, czym jest stereoklop – można do niego wsadzić świeczkę, pokarm dla rybek, długopis, zasadzić kwiatek. Inspirowany fragmentem filmu „Flash Gordon” (tym, gdzie przy komputerach siedzieli ludzie/cyborgi w podobnych okularach). Całość wygląda dość strasznie, niektórzy twierdzą, że wręcz brzydko. Mnie tam się podoba. Wykonanie – glina szamotowa, nieszkliwiona.

Zdjęcia: Dies

TwopigDwuświń

niedziela, 14 grudnia, 2008

As we all know, money-boxes are used to collect money. You can collect money for a good purpose, fe.: for a vaccine for sick hamster, or at the bad purpose, fe.: a month-long party full of carrot juice. Now, you need only one money-box! Twopig, as a combination of pig-angel and pig-devil, has two coin-slots and allows to collect money for two opposite goals. Currently, Twopig is unglazed. Modelled from chamotte clay.

Photos: Dies

Skarbonki służa, jak wiadomo, do zbierania pieniędzy. Pieniądze można zbierać na cel dobry, np. na szczepionkę dla chorego chomika, lub na cel zły: np. całomiesięczne imprezowanie suto zakrapiane skokiem z marchwi. Teraz wystarczy jedna skarbonka! Dwuświń, jako połączenie świni-anioła i świni-szatana, za pomocą 2 otworów wrzutowych pozwala na zbieranie kasiory na dwa przeciwstawne cele. Obecnie dwuświń jest nieposzkliwiony. Ulepiony z gliny szamotowej.

Zdjęcia: Dies